Informació conforme l’establert a l’article 10 de la LSSI

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Bomboneria Almera SL (en endavant, Almera) garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb allò que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Política de Protecció de Dades d’Almera descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable de l’acompliment del marc normatiu i jurisprudencial, i de ser capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control corresponents.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit Petrolis ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament:
Qui som?

Denominació: Bomboneria Almera SL
CIF B-61549143
Activitat: comerç minorista en establiments comercials no especialitzats
Adreça: Carrer del Mar, 70 08911 Badalona
Telèfon: 933 891 811
Correu electrònic: info@bomboneria-almera.com

Finalitat del tractament:
Per a què farem servir les seves dades?

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants al web d’Almera o al seu personal, seran tractades amb l’única finalitat de prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament:
Quina és la base legal del tractament de les seves dades?

Relació contractual: És la que s’aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza a que li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris:
Amb qui compartim les seves dades?

No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a d’altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a això.

Comunicació:
A on podríem enviar les seves dades?

Si ens dona el seu consentiment per enviar-li informació sobre les nostres activitats i serveis, l’informem que les seves dades seran comunicades a l’empresa The Rocket Science Group, LLC, situada als Estats Units, que proporciona el servei de correu electrònic per a màrqueting anomenat MailChimp. La relació entre Almera i The Rocket Science Group, LLC, està regulada pels acords internacionals que remeten al Reglament General de Protecció de Dades, segons resolució del Tribunal de Justícia Europea del 16 de Juliol del 2020. L’enviament d’informació comercial amb aquesta aplicació ens permet realitzar un seguiment mitjançant balises web (web beacons), per determinar l’atenció que reben les nostres campanyes. Pot obtenir més informació a mailchimp-tracking.

En cas de NO haver signat contracte amb nosaltres o NO haver marcat la casella indicada, no farem transferències internacionals de les teves dades.

Conservació:
Quan de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals en qualsevol moment, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.

Almera conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació amb vosaltres, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les seves dades seran inaccessibles per a Almera, i no seran tractats excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Procedència i obligatorietat:
Com obtenim les dades i quines són obligatòries?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Els apartats a on es digui que les dades són obligatòries o que estiguin marcats amb un asterisc serà obligatori emplenar-los per poder donar-li el servei sol·licitat.

Tipologia de dades:
Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

Dades de caràcter identificador
Adreces postals o electròniques
Telèfon
Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Ús de cookies:
Quines cookies es descarreguen al nostre web?

Utilitzem cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment de l’usuari.
L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Els seus drets:
Quins drets puc exercir com a interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar. Per a exercir els seus drets pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment, contactant amb nosaltres a la següent adreça: Bomboneria Almera SL, Carrer del Mar, 70 08911 Badalona o mitjançant el correu electrònic: info@bomboneria-almera.com, adjuntant un document que l’identifiqui.

Tutela de drets:
On pot formular una reclamació?

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:
– Seu electrònica: https://www.aepd.es
. Correu postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
. Telèfons: 901.100.099 y 912.663.517

Formular una reclamació a la Agencia Española de Protección de Datos no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Seguretat:
Com protegirem les seves dades?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
Realització de còpies de seguretat periòdiques.
Control d’accés a les dades.
Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Actualitzacions:
Quins canvis es poden produir en aquesta Política de Privacitat?

Almera es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar-ne el compliment.